اولین دوره مسابقات در سالهای ۱۴۰۱و ۱۴۰۲

مهدی شهبازی   ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۱۴

انجام اولین دوره مسابقات مسافت متوسط کلوپ کبوتران مسافتی مهاجران به مسافت ۶۰۰کیلومتر
از مبدأ شاهرود به مقصد شهرهای مهاجران،شازند و حومه .... استان مرکزی