اولین دوره مسابقات مسافت متوسط کلوپ کبوتران مسافتی مهاجران

مهدی شهبازی   ۲۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۷

انجام مسابقات در اسفند ماه ۱۴۰۱ و فروردین ماه ۱۴۰۲