انجام مسابقات ۴۰۲

مهدی شهبازی   ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۸

انجام مسابقه ۳۲۰ کیلومتر هوایی از مبدأ گرمسار مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶

تعداد ۴۷ کبوتر از ۶مربی شرکت کننده
ساعت رهاسازی ۵:۳۷ دقیقه صبح